PRIVACYVERKLARING – SNELTEST DEN BOSCH

Versie 1.1 – 15 december 2020

 1. Sneltest Den Bosch>

Sneltest Den Bosch B.V. (‘Sneltest Den Bosch’) is een Nederlands bedrijf. Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van website, www.sneltestdenbosch.nl, en coronateststraat. In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.

 

 1. Algemeen

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Toch raden wij u aan af en toe zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

Er zijn een aantal manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen. De persoonsgegevens zijn gesorteerd naar de verschillende verwerkingsdoelen. Naast ieder doel staat hoe lang de persoonsgegevens voor dat doel worden bewaard. Indien zich wijzigingen voordoen in wettelijke bewaartermijnen, dan gaan die voor op de bewaartermijnen die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons aangeleverd

3.1 Wettelijke verplichting bij het afnemen van een coronatest

 • naam
 • adres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de uitslag van uw coronatest

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij delen deze gegevens op grond van een wettelijke plicht met de GGD indien de uitslag van uw coronatest positief is, op grond van onze meldplicht uit Wet Publieke Gezondheid. Zij gebruiken de informatie voor een bron- en contactonderzoek en voor het bijhouden van de statistiek.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw reserveringsdatum.

 

3.2 Het maken van een reservering op onze website en het uitvoeren van een coronatest (uitvoeren van de overeenkomst)

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • uw aankoop
 • reserveringsnummer
 • datum en tijdstip van uw bezoek

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat deze persoonsgegevens nodig zijn om de diensten aan u te kunnen leveren.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw reserveringsdatum.

 

3.3 Het naar u versturen van de uitslag van uw coronatest (toestemming)

 • de uitslag van uw coronatest

Om de uitslag van uw coronatest te mogen verwerken zodat we die met u kunnen delen, hebben wij uw toestemming nodig. Eenmaal gegeven toestemming kunt u vrijelijk weer intrekken door een bericht te sturen naar de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 8.

Weigert u uw toestemming te geven of trekt u uw toestemming in, dan kunnen wij u niet informeren over de uitslag van uw coronatest. In dat geval
Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw reserveringsdatum

 

3.4 Het veilig houden van onze website (gerechtvaardigd belang)

 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wij hebben uw IP-adres nodig om misbruik van onze website en aanvallen daarop te kunnen identificeren en afwikkelen. Wilt u niet dat wij de gegevens verwerken, dan vragen wij u ons dit te laten weten onder vermelding van uw motivering. Wij zullen uw motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Meer informatie over uw rechten kunt u hieronder onder het kopje ‘Uw rechten’ lezen.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw bezoek aan onze website.

3.5 Indien u contact met ons opneemt (gerechtvaardigd belang)

 • e-mailadres
 • alle gegevens die u in uw e-mail zet (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, uw vraag)

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen reageren op uw vragen en contactverzoeken. Wilt u niet dat wij de gegevens verwerken, dan vragen wij u ons dit te laten weten onder vermelding van uw motivering. Wij zullen uw motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Meer informatie over uw rechten kunt u hieronder onder het kopje ‘Uw rechten’ lezen.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen nadat uw vraag over verzoek is afgehandeld.

 1. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie van u aan anderen. Dit is alleen anders als wij dit hebben aangegeven in deze privacyverklaring.

4.1 Delen met verwerkers

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de dienst. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “verwerker” genoemd. Met deze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • opslag van (persoons)gegevens en beheer en onderhoud van onze database en het reserveringssysteem;
 • e-mailprovider voor beveiligd mailen;
 • door ons ingeschakelde partijen en ZZP-ers die helpen bij het afnemen van coronatesten.

In sommige gevallen kan de verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de diensten mogelijk te maken. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken.

Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

4.2 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

 1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de diensten.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en beveiligingen. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We gebruiken TLS (Transport Layer Security)-technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen als dat mogelijk is.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.
 • Communicatie met de GGD vindt plaats door middel van beveiligde en versleutelde e-mail.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

 1. Links naar sites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites en diensten. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn wij hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

 1. Uw rechten

Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage

U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sneltestdenbosch.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens 

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@sneltestdenbosch.nl.