Algemene voorwaarden Sneltest Den Bosch B.V., handelend onder de naam Sneltest Den Bosch – Consumenten

Versie 1.1 – december 2020

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Coronatest: de door het RIVM gevalideerde sneltest die bij Klant wordt afgenomen om een indicatie te geven of de Klant op het moment van testen besmet is met het SARS-CoV-2 virus.
2. Diensten: alle diensten die Sneltest Den Bosch aan de Klant levert, waaronder, maar niet beperkt tot het afnemen van een Coronatest bij een Klant.
3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep die Diensten van Sneltest Den Bosch afneemt.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Sneltest Den Bosch en de Klant tot stand komt en iedere wijziging of aanvulling daarop.
5. Sneltest Den Bosch: Sneltest Den Bosch B.V., statutair gevestigd te Rosmalen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81066589.
6. Teststraat: de locatie waar de Coronatest wordt afgenomen en de daaraan verbonden faciliteiten en ruimten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en wijzigingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de door Sneltest Den Bosch geleverde of nog te leveren Diensten.
2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
3. Sneltest Den Bosch heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Sneltest Den Bosch zal de Klant op voorhand informeren over de wijzigingen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de te verlenen prestatie wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de Klant daarna gedurende een periode van 14 dagen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Aanbiedingen, toezeggingen
1. Aanbiedingen en andere uitingen door Sneltest Den Bosch zijn vrijblijvend.
2. Sneltest Den Bosch heeft het recht om kennelijke vergissingen en/of fouten in een aanbieding of uitlating eenzijdig te wijzigen.
3. Toezeggingen van Sneltest Den Bosch zijn slechts bindend voor Sneltest Den Bosch indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door de daartoe bevoegde persoon bij Sneltest Den Bosch.

Artikel 4. Betalingen en prijzen
1. De Klant dient het verschuldigde bedrag direct bij het sluiten van de Overeenkomst te voldoen door middel van betaling via het online betaalmiddel iDEAL of via een creditcard.
2. Enkel indien de betaling in goede orde door Sneltest Den Bosch is ontvangen, heeft de Klant recht op een Coronatest op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. De Overeenkomst komt dus pas tot stand nadat Sneltest Den Bosch de betaling in goede orde heeft ontvangen.

Artikel 5. Verplichtingen en rechten van de Klant
1. Voor het leveren van haar Diensten heeft Sneltest Den Bosch informatie van en over de Klant nodig. Klant is verplicht om alle informatie volledig, juist en tijdig aan te leveren via het daarvoor bestemde formulier op de website van Sneltest Den Bosch.
2. De Klant kan enkel een Coronatest voor zichzelf aanvragen. De Coronatest of het recht daarop is niet overdraagbaar.
3. In geval van relevante wijzigingen aan de zijde van de Klant of in de door Klant verstrekte informatie, dient de Klant Sneltest Den Bosch hiervan onverwijld in kennis te stellen.
4. Indien de Klant de benodigde informatie niet of niet tijdig aanlevert of indien de door Klant verstrekte informatie onvolledig of onjuist is, dan kan dat tot gevolg hebben dat Sneltest Den Bosch de Diensten niet kan leveren. In dat geval is Sneltest Den Bosch niet aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat.
5. De Klant is verplicht om tijdig op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn in de Teststraat. Indien de Klant niet op de overeengekomen datum en het overeengekomen in de Teststraat tijdstip verschijnt voor het laten afnemen van een Coronatest, eindigt de Overeenkomst. De Klant heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van hetgeen reeds is betaald dan wel het alsnog laten afnemen van de Coronatest op een ander moment
6. De Klant is verplicht om redelijke aanwijzingen en instructies van (het personeel van) Sneltest Den Bosch op te volgen.
7. De Coronatest kan enkel worden afgenomen vanuit een personenauto. Het is de Klant niet toegestaan de Teststraat te betreden zonder personenauto en Sneltest Den Bosch heeft in dat geval het recht om de Klant te weigeren. Een personenauto is een motorrijtuig op drie of meer wielen, ingericht voor het vervoer van niet meer dan acht personen. Een (motor)fiets, tricycle en scooter zijn geen personenauto. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord besturen van de personenauto in en rondom de Teststraat. Indien de Klant in zijn of haar auto schade veroorzaakt aan de Teststraat, is zij daarvoor volledig aansprakelijk.
8. De Klant is te allen tijde verplicht zich redelijk te gedragen naar normen van goed fatsoen. De Klant zal geen (vorm van) agressie tonen, noch beledigingen uiten of zich anderszins onfatsoenlijk gedragen jegens (personeel van) Sneltest Den Bosch.
9. Indien de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Sneltest Den Bosch het recht om de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden en de Klant toegang tot de Teststraat te ontzeggen. De Klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 6. Verplichtingen en rechten van Sneltest Den Bosch
1. Sneltest Den Bosch spant zich ervoor in dat tijdens openingstijden van de Teststraat een BIG-geregistreerde zorgverlener aanwezig is.
2. Ter uitvoering van de Overeenkomst, zorgt Sneltest Den Bosch voor de beschikbaarheid van een Coronatest, het afnemen van de Coronatest en communicatie over de uitslag naar de Klant toe.
3. Indien de uitslag van de Coronatest positief is, dan stuurt Sneltest Den Bosch de uitslag van de Coronatest en de (persoons)gegevens van de Klant door naar de GGD.
4. Sneltest Den Bosch heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
5. Sneltest Den Bosch heeft het recht om de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip voor het afnemen van de Coronatest te wijzigen. Sneltest Den Bosch zal eerst in overleg met de Klant treden om een datum en tijdstip te vinden waarop de Klant beschikbaar is. Indien partijen geen geschikte datum en geschikt tijdstip kunnen vinden, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Coronatest
1. De door Sneltest Den Bosch gehanteerde Coronatest betreft in beginsel de sneltest Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device, welke door het RIVM gevalideerd is en voorzien is van een CE-markering.
2. Sneltest Den Bosch heeft te allen tijde het recht om een ander type Coronatest te gebruiken dan bedoeld in lid 1 van dit artikel, indien dit volgens Sneltest Den Bosch noodzakelijk is. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn indien Sneltest Den Bosch (tijdelijk) een tekort heeft aan voornoemde testen en andere testen tot betere resultaten zouden kunnen leiden. Sneltest Den Bosch zal ten alle tijden gebruik maken van een door het RIVM gevalideerde test welke is voorzien van een CE-markering.

Artikel 8. Herroeping
1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het maken van de reservering zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.
2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de Overeenkomst.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Sneltest Den Bosch via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage 1, maar is daartoe niet verplicht.
4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5. Als de Klant de Overeenkomst herroept, ontvangt zij alle betalingen terug die tot op dat moment zijn gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sneltest Den Bosch op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de Overeenkomst te herroepen. Sneltest Den Bosch betaalt de Klant terug via hetzelfde betaalmiddel (bankoverschrijving of creditcard) als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
6. Indien de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst, op het moment dat de Klant Sneltest Den Bosch ervan in kennis heeft gesteld dat hij de Overeenkomst herroept.
Artikel 9. Privacy
7. Alle persoonlijke informatie die Sneltest Den Bosch in het kader van haar dienstverlening verwerkt, zal worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
8. Op de gegevensverwerkingen door Sneltest Den Bosch is haar privacyverklaring van toepassing, te raadplegen op www.sneltestdenbosch.nl/voorwaarden
9. Indien de Klant haar toestemming intrekt en dat tot gevolg heeft dat Sneltest Den Bosch haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig kan nakomen, dan komt dat voor rekening en risico van de Klant. De Klant heeft in dat geval geen recht op restitutie of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10. Garanties
1. Sneltest Den Bosch heeft een inspanningsverplichting om haar Diensten te verrichten.
2. Sneltest Den Bosch garandeert niet dat de website en het reserveringssysteem te allen tijde werken, functioneel zijn en geen fouten bevatten.
3. Hoewel de Coronatest door het RIVM is gevalideerd, is de uitslag van de Coronatest niet 100% betrouwbaar. De Coronatest is enkel indicatief van aard. Een negatieve uitslag betekent dus niet dat de Klant niet besmet is met het SARS-CoV-2 virus. De Klant kan derhalve geen rechten ontlenen aan de uitslagen van de Coronatest en een onjuiste uitslag is geen grond voor restitutie van betaalde gelden. De Klant is en blijft verplicht de maatregelen van de overheid na te leven.
4. Sneltest Den Bosch spant zich ervoor in om te zorgen dat de Klant binnen twintig minuten na afname de uitslag van de Coronatest ontvangt. Indien dat niet haalbaar zou zijn, zorgt zij ervoor dat de Klant de uitslag van de Coronatest alsnog zo spoedig mogelijk ontvangt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Sneltest Den Bosch sluit haar aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat aan de computer- en/of netwerksystemen van de Klant door het gebruik van de websites van Sneltest Den Bosch.
2. Sneltest Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de auto van de Klant, tenzij de schade rechtstreeks is veroorzaakt door personeel van Sneltest Den Bosch.
3. Sneltest Den Bosch is niet aansprakelijk voor indirecte schade die ontstaat door het afnemen van een Coronatest en/of de (onjuiste) uitslag van een Coronatest. Sneltest Den Bosch verwijst naar het indicatieve karakter van de Coronatest en de garantie onder artikel 10.3.
4. Sneltest Den Bosch is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door het afnemen van een Coronatest en/of de (onjuiste) uitslag van een Coronatest, ten hoogste tot de waarde van de Overeenkomst.
5. Voor zover de aansprakelijkheid van Sneltest Den Bosch op grond van artikel 11.1 t/m 11.4 niet is uitgesloten of indien de bepalingen geldigheid zouden ontberen is de aansprakelijkheid van Sneltest Den Bosch beperkt tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen te gelden hebben als één gebeurtenis.
6. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen effect indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Sneltest Den Bosch.
7. Klant vrijwaart Sneltest Den Bosch verder voor schade die Sneltest Den Bosch lijdt door het door Klant op enige wijze in strijd handelen met de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de instructies van Sneltest Den Bosch;

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Sneltest Den Bosch door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt. Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade, kosten en/of rente. In dat geval geldt de regeling uit artikel 6.5.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door Sneltest Den Bosch geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan Sneltest Den Bosch. Hieronder vallen onder meer storingen in verbindingen en netwerken van Sneltest Den Bosch, uitbraken van ziektes, brand, wanprestatie bij derden, natuurrampen, terrorisme of overheidsmaatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot maatregelen waar het exploiteren van Teststraten op commerciële basis niet langer mogelijk en/of toegestaan. 3. Sneltest Den Bosch heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de situatie van overmacht intreedt nadat zij haar verplichtingen uit de Overeenkomst had moeten nakomen.
4. Indien de situatie van overmacht langer dan 30 dagen duurt, dan hebben Sneltest Den Bosch en de Klant het recht om de betreffende Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds door Sneltest Den Bosch geleverd is, wordt naar verhouding afgerekend.

Artikel 13. Geschillen
1. Sneltest Den Bosch beschikt over een klachtenregeling, te raadplegen op www.sneltestdenbosch.nl/klachtenregeling
2. Op alle kwesties, verbintenissen en geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of zien op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
— Aan Sneltest Den Bosch B.V., handelend onder de naam Sneltest Den Bosch, gevestigd te Europalaan 30 (5232 BC) te ‘s-Hertogenbosch (info@sneltestdenbosch.nl):
— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep:
o Besteld op:
o Naam consument:
o Adres consument:
— Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
— Datum: